Pravila i uvjeti korištenja DEALio platforme

1. Temeljne odredbe

1. Pristupanjem ili korištenjem DEALio digitalnog oglasnika, te bilo kojeg od njegovih dijelova, poddomena, web stranica i aplikacija (u daljem tekstu zajedno: „Platforma“), Korisnik potvrđuje suglasnost sa obvezujućim odredbama i uvjetima zaključenima između Digital Marketplaces d.o.o. i korisnika navedenih u daljnjem tekstu.

2. Ovi Uvjeti korištenja (u daljem tekstu: „Uvjeti korištenja“) se primjenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi, a zaključuju se između:

 • a) Digital Marketplaces d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Digital Marketplaces“), društva koje je vlasnik i upravlja Platformom, sa sjedištem u Hrvatskoj, Zagreb, Radnička cesta 22, OIB: 51686402063, MBS: 5717825
 • i
 • b) svakog pojedinačnog posjetitelja Platforme i njenih funkcionalnosti, bez obzira radi li se o posjetiteljima, neregistriranim korisnicima, registriranim korisnicima i/ili poslovnim subjektima (u daljnjem tekstu zajedno: „Korisnici“)

2. Opće odredbe

1. Platforma je digitalni oglasnik koji omogućava širokom krugu Korisnika:

 • pregled oglasa drugih Korisnika,
 • pristup daljnjim funkcionalnostima, uslugama i pravima registracijom korisničkog računa,
 • objavljivanje i promoviranje oglasne poruke pod propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu sve tri točke zajedno: „Korištenje“)

2. Pitanja i elementi ugovornog odnosa između Digital Marketplaces i Korisnika komercijalne, financijske, tehničko-operativne prirode i dr., koji nisu izričito uređeni ovim Uvjetima korištenja, uređeni su posebnim pravilima i uvjetima koje donosi i objavljuje Digital Marketplaces i o kojima će Korisnici biti obaviješteni u okviru Platforme. Navedena pravila i uvjeti čine sastavni dio ovih Uvjeta korištenja.

3. Korištenjem Platforme Korisnik potvrđuje da ima potrebnu pravnu i poslovnu sposobnost za korištenje i stupanje u ugovorni odnos s Digital Marketplaces u pogledu korištenja platforme, u skladu s važećim propisima države svog prebivališta/sjedišta. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je koristiti platformu u skladu sa relevantnim propisima i odredbama ovih Uvjeta korištenja. Digital Marketplaces zadržava pravo privremeno ili trajno onemogućiti pristup platformi u slučaju sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uvjete, odnosno ako na zahtjev Digital Marketplaces ne dostavi adekvatan dokaz o tome u roku kojeg odredi Digital Marketplaces.

4. Digital Marketplaces nema obveze, ni odgovornosti posrednika, a niti platforma služi posredovanju između dva ili više Korisnika u njihovim međusobnim transakcijama i trgovini.

5. Pristupanjem Platformi, Korisnici prihvaćaju sva pravila i uvjete korištenja Platforme. Digital Marketplaces zadržava pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem Platformi upoznat s aktualnim Uvjetima korištenja.

3. Osobni podaci i zaštita privatnosti

1. Za potrebe korištenja Platforme Digital Marketplaces od Korisnika zahtijeva osobne podatke (fizička osoba koja predaje oglas dužna je prije predaje oglasa navesti podatke o svojem identitetu: OIB, ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i opcionalno datum rođenja; pravna osoba koja predaje oglas treba se registrirati kao fizička osoba i nakon postupka za fizičke osobe dodati: tvrtku i sjedište tvrtke, OIB društva, ime i prezime odgovorne osobe) čije je prikupljanje, korištenje, obrada i čuvanje u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske, osobito Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, i EU, te podliježe Digital Marketplaces Politici zaštite privatnosti koja je sastavni dio ovih Uvjeta korištenja. Bez navedenih podataka, zakonom je zabranjeno objavljivati oglas.

2. Korištenje platforme ili bilo kojeg njenog dijela podrazumijeva da je Korisnik pročitao, razumio i složio se s uvjetima Politike zaštite privatnosti, kao i da je kroz korisničko sučelje dao izričitu suglasnost za korištenje i pohranu potrebnih podataka.

3. Korisnik registracijom na Platformi dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i chat-a. Digital Marketplaces se obvezuje da će podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

4. Sva komunikacija između Korisnika i Digital Marketplaces odvija se elektronskim putem u obliku e-maila, tekstualnih poruka, te kroz aplikaciju, putem push notifikacija.

5. Korisnik se slaže s predloženim kanalima komunikacije sa Digital Marketplaces, te prihvaća dostavu uputstava, ugovora, izjava, obavijesti putem navedenih digitalnih kanala.

6. Poruke zaprimljene ovim putem su pravno prihvatljive i obvezujuće, osim ako je važećim zakonima izričito propisan drugi vid komunikacije s Korisnikom.

7. Digital Marketplaces nije odgovoran za kompatibilnost platforme s uređajima, hardwareom i softwareom Korisnika.

8. Korisnik razumije kako promjene ili poboljšanja platforme mogu utjecati na tehničke specifikacije opreme potrebne za korištenje platforme, te preuzima svu odgovornost za nabavku i održavanje neophodnih dodatnih uređaja, hardvera i/ili softvera.

9. Tehnička obrada i prijenos podataka putem platforme, uključujući i Sadržaj, mogu biti nekodirani, te obuhvaćaju

 • (i) prijenos preko različitih mreža; i
 • (ii) promjene kako bi bili u skladu sa i prilagođenim tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

10. Poslovni subjekti koji su korisnici usluga Platforme u potpunosti su odgovorni za osobne podatke fizičkih osoba koje prikupljaju i unose, te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste usluge Platforme sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.

4. Intelektualno vlasništvo

1. Platforma je zaštićena propisima Republike Hrvatske i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Oznaka „DEALio“ i njeni dijelovi, skraćenice i internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualnog vlasništva Digital Marketplaces-a (kao što su autorsko pravo, žig, oznake, tvrtka i/ili internet domene i drugo).

2. Pored navedenog, cjelokupan sadržaj Platforme, uključujući programske kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, muziku, zvuk i tekst (u daljnjem tekstu: „Sadržaj Platforme “) je vlasništvo Digital marketplaces i/ili njegovih partnera, vlasnika licenci i sl. te predstavlja zaštićeni sadržaj.

3. Sadržaj Platforme obuhvaća i sadržaj koji kreiraju, postave, objave ili prenose korisnici putem Platforme, a osobito komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku, fotografije, slike i sav materijal i informacije koje Korisnik unosi, postavlja i prenosi putem Platforme, uključujući i oglase Korisnika, kao i sve aktivnosti koje se vrše u okviru Računa, čak i kad ih izvršavaju druge osobe koje imaju pravo pristupa Računu (u daljnjem tekstu: „Korisnički sadržaj“), ali ne obuhvaća sadržaj poruka i druge komunikacije koju Korisnik upućuje drugim Korisnicima ili Digital marketplaces.

4. Korištenjem platforme Korisnik ne stječe prava na platformu ili njene dijelove, uključujući oznake „DEALio” ili Sadržaj platforme.

5. Korisnik je u potpunosti odgovoran za Korisnički sadržaj, s naglaskom na objavljivanje sadržaja koji sadrži oznake robnih marki i žigove drugih oglašivača.

6. Za povredu prava intelektualnog vlasništva ili drugih zakonom i ostalim pravnim propisima priznatih prava u pogledu Korisničkog sadržaja odgovara isključivo i u cijelosti Korisnik i dužan je vlasniku licenci, odnosno nositelju prava vezanih uz intelektualno vlasništvo nadoknaditi svu štetu koju Digital Marketplaces i/ili njegovi partneri tim putem pretrpe, na njihov prvi poziv.

7. Korisnik se slaže i obvezuje se da ni pod kojim okolnostima neće:

 • a) kopirati, reproducirati, prevoditi, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastavljati platformu ili Sadržaj platforme, u cjelini ili djelomično, niti stvarati izvedena djela na osnovu istih;
 • b) modificirati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je dio platforme;
 • c) koristiti bilo koji program ili računalni kod koji na bilo koji način utječe na platformu ili Sadržaj platforme, ili programe automatizacije, ili bilo koje programe koji prekidaju, podražavaju ili preusmjeravaju komunikaciju u okviru ili iz ili prema platformi, ili prikupljaju informacije o platformi čitajući dijelove memorije koja se koristi za skladištenje informacija o radu i korištenju platforme i aktivnostima Korisnika.

8. Svaka upotreba platforme ili radnje Korisnika u vezi s korištenjem platforme, koje su u suprotnosti sa navedenim obvezama predstavljat će neovlašteno i nedozvoljeno korištenje Platforme i smatrat će se povredom prava intelektualnog vlasništva Digital Marketplaces-a.

9. Korisnik je suglasan i dopušta Digital Marketplaces-u, bez traženja posebne suglasnosti ili dodatnih obveza prema Korisniku, postavljanje odgovarajuće digitalne (vizualne) oznake (u formi žiga i sl.), kao i obradu (crop dr.) fotografija radi njihovog uklapanja u zadane formate i vizualni identitet platforme, pri čemu se sam sadržaj fotografije ne smije mijenjati.

5. Registracija / Korisnički Račun / Pravila korištenja

1. Korisnik koji želi koristiti i imati pristup svim uslugama i mogućnostima u okviru platforme, mora napraviti svoj korisnički Račun na platformi (u daljnjem tekstu: „Račun“). Račun predstavlja jedinstveni, neprenosivi, elektronski Račun, koji dodjeljuje Digital Marketplaces i aktivira Korisnik, koji mora biti propisno registriran na način definiran ovim Uvjetima korištenja i drugim objavljenim općim pravilima koje propiše Digital Marketplaces. Registracija nije potrebna za pregledavanja Sadržaja platforme i objavljenih oglasa Korisnika.

2. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Naziv korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju.

3. Registracija „botovima“ ili na neki drugi automatski način nije dozvoljena. Svaki aktivni Korisnik može imati samo jedan Račun.

4. Registracija Računa je besplatna, obavlja se elektronski, u okviru definiranog postupka prijave na platformi, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka (detalji o traženim podacima su dostupni u Politici zaštite privatnosti) i u skladu sa datim uputstvima.

5. Registracijski proces započinje aktivacijom Računa i mora se potvrditi, odnosno verificirati u 2 koraka:

 1. unošenjem koda koji stiže u formi poruke nakon unošenja broja mobitela (automatski prvo se šalje na Viber- ako korisnik nema Viber šalje se na WhatsApp a tek ako nema ni WhatsApp ide u formi SMS); gdje se verificira broj mobilnog uređaja, te
 2. elektronskim putem u vidu koda koji se Korisniku dostavlja u automatski generiranom e-mailu nakon ispunjavanja forme za email korisnika i formiranja lozinke.

6. Aktivacijom i verifikacijom Računa na opisani način postupak Registracije je finaliziran između Korisnika i Digital Marketplaces je zaključen ugovor kojim se uređuju prava i obveze u vezi s korištenjem platforme u smislu čl. 1.2. ovih Uvjeta korištenja, što će biti potvrđeno dostavljanjem posebnog e-maila Korisniku.

7. Registracijom Računa, Korisnik potvrđuje da ispunjava zadane uvjete, i da ima odgovarajuće odobrenje za zaključenje ovog ugovora u skladu sa važećim propisima države svog prebivališta.

8. Za samostalno registriranje Računa Korisnik mora biti poslovno sposobna osoba s navršenih najmanje 16 godina. Korisnik je obvezan unijeti točne i potpune podatke koji su neophodni za dovršavanje procesa registracije Računa, te za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću, a obvezan je podatke održavati točnim i ažurnim.

9. Svi podaci koji su upisani Digital Marketplaces-u podliježu uvjetima propisanim ovim Uvjetima korištenja i Politici privatnosti. Digital Marketplaces će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući ali ne isključivo i: održavanje Računa, brigu da Korisnik posjeduje jedinstveni Račun, pitanja sigurnosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku, kao i moguća pitanja plaćanja.

10. Korisnik se, u svoje ime i ime trećih osoba koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Račun, obavezuje da će poštovati ove Uvjete korištenja.

11. Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve aktivnosti na njegovom Računu uključujući i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom, te je odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa. Nadalje, Korisnik je obvezan upoznati sve ovlaštene treće osobe s ovim Uvjetima korištenja, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obavještenja i/ili dogovore koje objavljuje Digital Marketplaces.

12. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Lozinku i jedinstvene verifikacijske kodove ne smije dijeliti ni s kim. Digital Marketplaces ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik obavijesti Digital Marketplaces o vjerojatnoj zloupotrebi, može odgovarajuće postupati.

13. Korisnik snosi odgovornost za sigurnost svog Računa i lozinke. Digital Marketplaces ne može i neće biti odgovoran za gubitak ili štetu koji proizlaze iz Korisnikovog propusta da čuva sigurnost svog Računa i na njemu dostupnih informacija.

14. Korisnik ne smije koristiti svoj Račun u ilegalne ili protuzakonite svrhe, niti na način protivan važećim zakonima / propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualnog vlasništva, zaštiti osobnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne smije koristiti Račun na način koji za posljedicu ima ili može imati prekid, oštećenje ili umanjenje funkcionalnosti platforme ili njenih dijelova/usluga; ili na štetu drugih Korisnika ili trećih osoba.

15. Nedozvoljenim načinom korištenja Računa, dostupnih funkcionalnosti i “Moje poruke” unutar Platforme, odnosno nedozvoljenim radnjama Korisnika osobito se smatra:

 • 1. prikupljanje ili traženje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija drugih Korisnika ili trećih osoba radi slanja nezatraženih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacije;
 • 2. prikupljanje ili traženje osobnih podataka, tajnih ili zaštićenih podataka, za komercijalne ili nedozvoljene svrhe, kao i objavljivanje, prenošenje, unošenje ili čuvanje takvih podataka;
 • 3. slanje uvredljivih, uznemiravajućih, prijetećih ili spam poruka, uključujući postavljanje (URL) linkova ka oglasima na platformi ili Sadržaju platforme u nezatraženim e-mail porukama ka trećim osobama;
 • 4. lažno predstavljanje ili davanje netočnih podataka o svojim pripadnosti ili povezanosti sa određenim osobama;
 • 5. učitavanje, postavljanje, prenošenje, dijeljenje, čuvanje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji predstavlja, potiče ili pomaže u izvršenju krivičnog djela ili narušavaju prava trećih osoba; krše važeće zakone i druge propise; je uvredljiv, prijeteći, diskriminacijski, narušavaju ugled trećih osoba, te obmanjujući, uznemirujući, zabranjen, sadržaj koji onemogućuje ili otežava korištenje platforme, ili koji može naštetiti Digital Marketplaces ili drugim Korisnicima ili ih izložiti nekoj vrsti odgovornosti;
 • 6. korištenje Java, tabela, HTML, ili drugih vrsta računalnih kodova koje nisu dozvoljene u porukama;
 • 7. korištenje, podržavanje ili promoviranje nedozvoljenih poslovnih praksi, a naročito nepoštene, obmanjujuće ili nasrtljive poslovne prakse, nelojalne konkurencije (naročito slanje poruka ili direktno ili posredno promoviranje konkurencije Digital Marketplaces), piramidalnih shema i slično;
 • 8. oglašavanje koje potiče ili navodi na ponašanje kojim se ugrožava zdravlje, fizički i psihički razvoj djece ili maloljetnika.
 • 9. Korištenje poveznica (linkova) na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Digital Marketplaces. Digital Marketplaces zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.

16, U slučaju korištenja Računa suprotno ovom članku ili uopće Uvjetima korištenja Digital Marketplaces zadržava pravo suspendiranja računa Korisniku, ukidanjem prava pristupa sadržajima i mogućnosti korištenja Platforme u svojstvu Korisnika.

17. Korisnik ima pravo zatražiti brisanje svog Računa i/ili preuzimanje, odnosno brisanje svojih podataka, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga ili bez razloga. Korisnik snosi odgovornost za pravilno brisanje svog Računa.

18. Zahtjev za brisanje Računa se podnosi u okviru Platforme. Digital Marketplaces će izbrisati korisnički račun i izbrisati oglase tog korisnika najkasnije u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od brisanja. Sve obavijesti o postupku brisanja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga Platforme.

19. Digital Marketplaces je ovlašten u svakom trenutku izbrisati korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i Pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad Platforme.

20. Digital Marketplaces je ovlašten u svakom trenutku ukloniti profilne fotografije korisnika, i to bez prethodne najave, ako profilna fotografija sadrži ilustracije govora mržnje ili psovke, pornografski sadržaj, logotip (osim ako se radi o logu Platforme), fotografiju druge osobe, fotografiju s tuđeg korisničkog profila, fotografiju koja je zaštićena autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim.

21. U slučaju Korisnikovog nepoštivanja navedenih pravila Uvjeta korištenja i njihovih sastavnih dijelova, važećih propisa, ili ako su radnje Korisnika štetne za platformu ili Digital Marketplaces, ili ako ponašanje Korisnika nosi pravni ili materijalni rizik za Digital Marketplaces, ili ako Korisnik ugrožava prava trećih osoba, ili ako Digital Marketplaces postupa po nalogu nadležnih institucija, Digital Marketplaces ima pravo privremeno suspendirati i/ili ukinuti Račun Korisnika i odbiti bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korištenja Platforme, kao i poduzeti druge odgovarajuće mjere.

5.22 Digital Marketplaces zadržava pravo brisanja Računa Korisnika bez prethodnog obavještenja Korisnika, ako:

 • a) Registracijski proces nije dovršen na prethodno opisani način, te proces verifikacije Računa nije finaliziran duže od 30 dana od dana aktivacije Računa;
 • b) Po uspješnom okončanju procesa registracije Računa Korisnik ne pristupa Računu i ne koristi ga za objavu Korisničkog sadržaja u razdoblju dužem od 30 dana od dana aktivacije Računa;
 • c) Korisnik ne pristupa i ne koristi prethodno registriran Račun u razdoblju dužem od 120 dana od dana posljednje zabilježene aktivnosti.

5.23 Korisnik je suglasan da mu se fiskalizirani računi za DEALio usluge vezane uz korištenje platforme arhiviraju uz mogućnost preuzimanja u Novčaniku na korisničkom profilu na platformi.

6. Postavljanje oglasa / Pravila oglašavanja

1. Korisnik koji je uspješno registrirao Račun može objavljivati oglasne poruke na platformi u skladu s propisanim i važećim uvjetima.

2. Objava oglasa se vrši elektronski, putem definiranih procesa na Platformi, dostavljanjem traženih podataka i sadržaja i u skladu sa datim uputstvima.

3. Prije objave oglasne poruke, Korisnici su dužni, uz podatke dostavljene prilikom registracije Računa, dostaviti i unijeti podatke koji omogućuju jasnu identifikaciju Korisnika, odnosno osobe koja oglašava, i to:

 • a) Fizičke osobe moraju upisati ime i prezime; adresu; OIB
 • b) Pravne osobe moraju prvo napraviti Račun za fizičke osobe DEALio plus te nakon toga unijeti podatke za trgovačko društvo i verificirati ih od strane ovlaštene osobe (zakonskog zastupnka) u roku koji odredi Digital Marketplaces.

4. Svi dostavljeni podaci Korisnika podliježu propisanim Uvjetima korištenja i Politici privatnosti osobnih podataka i bit će korišteni u skladu sa zakonom, radi ispunjenja ugovornih obveza ili pružanja korisničke podrške.

5. Za više informacija o korištenju dostavljenih osobnih podataka i koje podatke Digital Marketplaces objavljuje prema drugim Korisnicima Platforme, pogledati Politiku privatnosti.

6. Korisnik je jedini ovlašten i odgovoran za pokretanje procesa oglašavanja tj.

 • prijenosa oglasne poruke,
 • odabir teksta,
 • slika,
 • podataka,
 • dokumenata

i ostalih sadržaja koji se prenose oglasom, kao i za određivanje i mijenjanje sadržaja oglasne poruke i podataka koji se prenose, te eventualni odabir primatelja oglasne poruke.

7. Korisnik se obavezuje unijeti točne i potpune podatke u procesu objavljivanja oglasne poruke, kao i ažurirati podatke čim dođe do njihove promjene.

8. Završetkom postupka za objavu oglasne poruke na način naveden u članku 6.6., Korisnik je potvrdio oglas čime je zaključen ugovor o oglašavanju između Korisnika i Digital Marketplaces kojim se uređuju prava i obaveze u vezi s prijenosom oglasne poruke putem platforme čiji sadržaj je određena ovim Uvjetima korištenja i njihovim sastavnim dijelovima.

9. Registrirani Korisnik po objavi oglasne poruke (oglasa), ima sva prava i obaveze koje proizlaze iz pozitivnih propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje oglašavanje, osobito Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o nedopuštenom oglašavanju.

10. Izvršenjem naloga za oglašavanje zadatog od strane Korisnika, odnosno prijenosom prava na oglašavanje i objavom oglasne poruke na platformi, Digital Marketplaces u cijelosti ispunjava svoje ugovorne obaveze i usluga je u cijelosti izvršena.

11. Oglasi i njihov sadržaj, kao i osobni podaci Korisnika koji se objavljuju u okviru oglasa (naziv Računa, kontakt telefon) će biti objavljeni i javno dostupni svim korisnicima Interneta, sa čime je Korisnik upoznat i suglasan. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se prijavi u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

12. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, registrirani Korisnik je suglasan i prihvaća mogućnost kontakta putem sustava poruka Platforme ili broja telefona od strane drugih Korisnika Platforme u cilju realizacije trgovine, kao i u cilju kontakta sa korisničkom službom Platforme.

13. Korisnik je suglasan da prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Digital Marketplaces ima prava objave njegovog oglasa, teksta oglasa, fotografija, kao i kontakt podataka na službenim profilima stranica društvenih mreža kojima upravlja Digital Marketplaces (uključujući, ali ne ograničavajući se na Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn).

14. Bez obzira na druge odredbe ovih Uvjeta korištenja, sljedeća pravila, obaveze i ograničenja se primjenjuju na oglase koje Korisnik objavljuje putem platforme:

 • oglasne poruke moraju biti u skladu sa principima i obavezama koje propisuju Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi relevantni propisi Republike Hrvatske;
 • Fizičke osobe koji nisu registrirani poduzetnici, odnosno nemaju registrirani pravni subjekt, ne smiju se u formi oglašavanja baviti trgovinom potpuno nove robe (“svojstvo trgovca” u skladu sa Zakonom o trgovini). Navedeno se ne odnosi na oglašavanje nekorištene robe;
 • zabranjeno je oglašavanje sadržaja zabranjenih mjerodavnim propisima, a osobito:
 • a) medicinskih ili alternativno-medicinskih postupaka i metoda, osim u slučaju pravnih osoba koja posjeduju certifikat ili posebnu dozvolu za obavljanje ovakvih djelatnosti.
 • b) opojnih droga i njihove upotrebe;
 • c) lijekova i ljekovitih preparata; dijetetskih suplemenata ili dijetetskih dodataka, osim u slučaju pravnih osoba koja posjeduju potvrdu o upisu ovakvih proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja*zakon broj;
 • d) dijetetskih suplemenata ili dijetetskih dodataka, osim u slučaju pravnih osoba koja posjeduju potvrdu o upisu ovakvih proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja*zakon broj;
 • e) oružja i streljiva, uključujući i kopije oružja, startne pištolje, i slične artikle,); posebno je dozvoljeno oglašavanje lovačkog i sportskog oružja i streljiva za ta oružja, kao i oružja čija je nabava i posjedovanje dozvoljena sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana;
 • f) duhana i duhanskih proizvoda, elektronskih cigareta i sl., kao i njihove upotrebe / konzumiranja;
 • g) alkoholnih pića i njihovog konzumiranja, kao ni isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića;
 • h) piratske kopija proizvoda, digitalne distribucije računalnih igara i njihova nabavka za fizičke osobe, distribucija drugih digitalnih dobara (internet računi, profili, softverski programi i licence, kriptovalute i dr.);
 • i) pirotehnike;
 • j) preprodaje i otkupa ulaznica za sportske, kulturne, umjetničke i druge priredbe, kina i sl.
 • k) osobni kontakti radi upoznavanja, posredovanja u upoznavanju, sklapanja braka ili veze, prostitucije;
 • l) zapošljavanja, posredovanja u zapošljavanju;
 • m) mogućnosti „zarade preko interneta“, piramidalnih shema i sl.; traženja novčane pomoći ili pozajmica;
 • n) pornografije i bilo kakvog drugog sadržaja koji aludira na pornografski sadržaj, prostituciju ili druge očigledne provokacije;
 • o) igara na sreću, klasičnih i posebnih igara na sreću (igre koje se priređuju u igraonicama- kockarnice, na automatima, klađenja na sportske rezultate), srećki (listića,..) koji ne mogu biti predmet prodaje, ustupanja, izdavanja i drugog prepravljanja na teritoriji Republike Hrvatske u skladu sa zakonom koji uređuje igre na sreću.
 • p) provokacija / ugrožavanja sigurnosti i zdravlja;
 • q) deepfake i drugi zavaravajući AI-generirani sadržaj;

15. Dozvoljeno je oglašavanje nagradnih igara koje nisu igre na sreću (kvizovi znanja, vještina, licitacije i sl.) pod uvjetom da priređivač na jasan i razumljiv način u oglašavanju istakne pravila igre, vrstu i visinu nagrade;

16. Digital Marketplaces ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.

17. Digital Marketplaces može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Digital Marketplaces ne odgovara za zakonitost, organizaciju i rezultate nagradne igre.

18. Zabranjeno je da oglasna poruka, neposredno ili posredno, potiče diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, a posebno na osnovu uvjerenja, nacionalne, etničke, vjerske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredjeljenja, društvenog porijekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta;

19. Zabranjeno je objavljivanje Sadržaja koji su nezakoniti štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati Sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

20. Kako bi unaprijedio svoju uslugu Digital Marketplaces upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Platforme. Za jednostavniju pretragu oglasa Digital Marketplaces pohranjuje informacije o nedavnim pretragama i prikazuje ih korisniku prilikom nove posjete Platformi, a Korisnik može samostalno obrisati pohranjene pretrage.

21. Digital Marketplaces kao dodatnu funkciju za Korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Platforme. Digital Marketplaces ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje Korisnika.

22. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela Platforme, uključivši podatke koje daju Korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Digital Marketplaces-a.

23. Digital Marketplaces ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

24. Oprema i veza s internetom potrebni za pristup i korištenje platforme odgovornost su Korisnika, kao i svi troškovi vezani uz nabavku opreme, internetsku vezu, promet i eventualne tehničke poteškoće, održavanje i servis. Digital Marketplaces ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati Korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja Platforme.

25. Zabranjeno je oglasnom porukom poticati ponašanje koje ugrožava zdravlje ili sigurnost primatelja oglasne poruke, a naročito:

 • scene nasilja i destrukcija objekata i prirode, osim u cilju suzbijanja takvog ponašanja;
 • prikazi koji mogu izazvati strah i agresivnost;
 • seksualno uznemiravanje prikazano kao prihvatljivo, poželjno ili uobičajeno društveno ponašanje;
 • prikazivanje maloljetnika u vezi sa seksualnošću, kao i muškaraca i žena kao dječaka ili djevojčica sa seksualnim odlikama odraslih;
 • poticanje ili odobravanje postupaka koji su zabranjeni propisima o zaštiti životne okoline, kao i iznošenje neistinitih tvrdnji prema kojima robe ili usluge imaju pozitivan ili neškodljiv utjecaj na zaštitu zdravlja ili životne okoline;
 • hrane i pića za djecu mlađu od 6 mjeseci, i to samo oglašavanje mlijeka, druge hrane i pića za djecu do šest mjeseci starosti, kao i pribora za njihovo korištenje;
 • političkog sadržaja;

26. Oglasne poruke ne smiju biti u formi ili predstavljati javno obraćanje, proglase, pozive I sl.,. oglasi ne smiju sadržavati fotografije ili prikaze osoba, tuđih osobnih imena i prezimena ili podatke koji omogućavaju osobnu identifikaciju trećih fizičkih osoba, osim u slučaju:

 • a) izričite suglasnosti osoba sa fotografije ili nositelja tog osobnog imena i prezimena ili vlasnika drugog osobnog podatka;
 • b) prodaje licenci za korištenje posebnih fotografija (“stock fotografije”).

27. Oglasi ne smiju sadržati preusmjeravanje (putem link-a ili na drugi način) na druge oglasne portale, oglašivače i njihove internet stranice, elektronske (internet) trgovine i sl., osim ako Korisnik oglašivač aktivira promociju koja podrazumijeva unos linka koji vodi direktno na njegovu internetsku stranicu. Digital Marketplaces ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Digital Marketplaces će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

28. Navedeno se ne odnosi na usmjeravanje na profile društvenih mreža koji se koriste u svrhu oglašavanja ili prodaje dobara (Facebook, Instagram, Twitter, i slično).

29. Nije dozvoljeno korištenje metoda kojima se protivno uvjetima i pravilima platforme ističu oglasi Korisnika i zloupotrebljava pravo na objavu besplatnih oglasa, a naročito:

 • - spamanje (višestruko objavljivanje istih ili sličnih oglasa, odnosno oglasa koji imaju isti predmet prodaje od strane istog oglašivača),
 • - unošenje u oglase posebnih grafičkih karaktera u opis ili naslov oglasa
 • - posebno obrađenih fotografija,
 • - tag-ova (riječi za pretragu), teksta i drugog sadržaja koji nije u vezi sa predmetom oglašavanja
 • - učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi prividne promjene datuma objave;

30. Oglasi se ne smiju postavljati u pogrešnim ili neprikladnim kategorijama / potkategorijama. Ako Korisnik postavi oglas u pogrešnu ili neprikladnu kategoriju, Digital Marketplaces zadržava pravo prijenosa oglasa u odgovarajuću kategoriju ili deaktivacije/ brisanja bez obavještavanja Korisnika ako se radi o oglasu koji je postavljen u besplatnu kategoriju a mora biti u plaćenoj kategoriji;

31. Fotografije, opis i/ili naslov oglasa ne smiju biti različiti ili u suprotnosti u odnosu na oglašeni predmet;

32. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.

33. Fotografije u oglasu moraju biti fotografije predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.

34. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr. ***stan u Zagrebu***).

35. Jedan oglas ne smije sadržati više različitih oglašenih proizvoda istovremeno; oglasi se objavljuju po principu “jedan oglas jedan artikl”. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati "umivaonik i slavinu", ali nije dopušteno zajedno prodavati "automobil i ormar").

36. Zaključenje ugovora o oglašavanju na način opisan ovim člankom 7. i stavkom 7.4. smatra se zaključenjem ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača, te u tom smislu:

 • Završetkom postupka objave oglasne poruke na opisani način, Korisnik daje izričitu suglasnost da se započne sa pružanjem usluge – objavom oglasne poruke na platformi;
 • Korisnik potvrđuje da je objavom ugovorene usluge - objavom oglasne poruke (oglasa) na platformi, Digital Marketplaces u cijelosti ispunio svoje ugovorne obaveze i Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovora.

37. Objavom oglasa na Platformi Korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

38. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Digital Marketplaces da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Digital Marketplaces u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na Platformu.

39. Digital Marketplaces ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

40. Elektronička komunikacija između Korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:

 • informiranja o detaljima oglasa
 • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
 • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

41. Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Platformi dužni:

 • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
 • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati
 • prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

42. Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Platformi nije dopušteno:

 • promovirati druge servise, proizvode i usluge
 • slati poveznice na druge internetske lokacije
 • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
 • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
 • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
 • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
 • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
 • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
 • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
 • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

43. Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja usluga Platforme, Digital Marketplaces zadržava pravo bez obavijesti:

 • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
 • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
 • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
 • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

44. Poruke starije od 2 godine se trajno brišu.

7. Dodatne usluge korištenja oglasnog prostora uz naknadu

7.1 Korisnik koji je uspješno registrirao Račun u skladu sa člankom 6. ovih Uvjeta korištenja, može po propisanim i važećim uvjetima, a u skladu sa Cjenikom Digital Marketplaces-a, promovirati svoje oglasne poruke na sljedeće načine:

 • a) kupovinom prava na korištenje oglasnog prostora sa pozicioniranjem radi povećanja vidljivosti i posjećenosti, unutar kojih Korisnik može dodatno aktivirati druge pojedinačne usluge promocija.
 • Vrsta promocije, njeno trajanje, kao i točna cijena usluge promocije dostupne za određene kategorije oglasa, Korisnik može vidjeti prije postavljanja oglasa klikom na odjeljak Moji oglasi / Aktiviraj promociju u svom korisničkom računu.

 • b) kupovinom drugih proizvoda istaknutih u Cjeniku koje aktivira Korisnik.
 • c) virtualni novac na platformi pod imenom EUR bodovi omogućuje korisniku predaju oglasa kroz naplatne pakete kao i promoviranje istih. EUR bodovi se nalaze u novčaniku a stanje se može provjeriti klikom na Moj račun gdje se nalazi novčanik. Za potrebe BETA testiranja svakom korisniku pri registraciji je dodijeljeno 150 EUR bodova.

2. Ako oglas Korisnika kojim se promoviraju oglasne poruke u skladu sa točkama 2) i 3) prethodnog stavka bude uklonjen zbog kršenja Uvjeta korištenja, Korisniku se u cijelosti vraćaju uplaćena sredstva, u njegov Novčanik.

3. Ako Korisnik kupi promociju i samostalno deaktivira oglas promocija ostaje aktivna cijelo vrijeme trajanje iste. Kad i ako korisnik ponovno aktivira oglas promocija će biti aktivna.

4. U slučaju iz članka 7.2., ako oglas Korisnika bude uklonjen, ali se Korisniku ostavi mogućnost za otklanjanje nepravilnosti na postavljenom oglasu u zadanom roku, te Korisnik istu otkloni, prvobitno aktivirana promocija se nastavlja, ali se u vrijeme trajanja promocije uračunava i vrijeme za koje je oglas bio neaktivan.

5. Ako Račun Korisnika bude uklonjen zbog kršenja ovih Uvjeta korištenja ili ga Korisnik sam deaktivira, smatrat će se kako je Korisnik u cijelosti iskoristio svoje pravo na korištenje oglasnog prostora s pozicioniranjem ili drugi proizvod koji je kupljen radi promoviranja njegovih oglasnih poruka, odnosno da je zakupljeni baner istekao čime Korisnik gubi pravo na povrat uplaćenih sredstava.

8. Korisnički sadržaj i modifikacija sadržaja

1. Korisnik u potpunosti odgovara za Korisnički Sadržaj. Korisnik garantira da Korisnički Sadržaj nije predmet bilo kakve obveze, bilo povjerljivosti ili druge vrste, od strane Digital Marketplacesa.

2. Digital Marketplaces nije odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavljivanje bilo kogKorisničkog sadržaja.

3. Podaci koji predstavljaju osobne podatke Korisnika podliježu pravima i obvezama uređenim Politikom privatnosti.

4. Digital Marketplaces ne može i nije u obvezi prethodno ili kontinuirano kontrolirati, pregledati, provjeriti ili pratiti Sadržaj.

5. U cilju osiguravanja sigurnosti Korisnika, ispunjenja obaveza predviđenih važećim propisima, zaštite legitimnih interesa Digital Marketplaces i trećih osoba ili po Računu nadležnih organa i institucija, ovlaštena osoba Digital Marketplaces može pregledati i/ili pratiti Sadržaj i/ili čuvati komunikaciju Korisnika prilikom korištenja platforme, pri čemu Korisnik daje neopozivu suglasnost za takvo praćenje, pregled i čuvanje.

6. Digital Marketplaces ima pravo otkriti, prenijeti ili učiniti dostupnim Sadržaj koji je nedostupan trećim licima, samo iz navedenih razloga:

 • (i) kako se ne bi kršili zakoni, propisi ili zahtjevi / ovlaštenih organa i institucija;
 • (ii) kako bi se poštovali ovi Uvjeti korištenja i drugi ugovori;
 • (iii) kako bi zaštitili svoja zakonska i ugovorna prava;
 • (iv) u slučaju da ugrožavaju nečije zdravlje i sigurnost;
 • (v) za prijavu kaznenog djela ili druge nezakonite aktivnosti.

7. Nevezano za pravila vezana uz sadržaj i prenošenjem oglasnih poruka iz čl. 6.7. ovih Uvjeta korištenja, Korisnik se posebno obavezuje ne postavljati, unositi, objavljivati ili prenositi Sadržaj koji:

 • a) povrjeđuje, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, ili drugo pravo intelektualnog vlasništva ili prava osobnosti trećih osoba;
 • b) krši ili potiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti;
 • c) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć;
 • d) je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv;
 • e) promovira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa;
 • f) je nasilan ili prijeteći ili promovira nasilne aktivnosti protiv određenih osoba ili entiteta;
 • g) promovira nezakonite ili štetne aktivnosti.

8. Digital Marketplaces ima pravo, ali ne i obavezu, u bilo kojem trenutku i bez prethodnog upozorenja ukloniti ili onemogućiti pristup Korisničkom sadržaju za koji utvrdi kako krši ove Uvjete korištenja, ili je na drugi način štetan za platformu, ili na zahtjev nadležnog tijela ili institucije.

9. Digital Marketplaces zadržava pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave i uvijek, a osobito u sljedećim slučajevima:

 • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
 • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
 • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskim propisima ilegalne materijale
 • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
 • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
 • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 • kad se oglašava potražnja
 • kad postoji sumnja na zloupotrebu Platforme
 • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena
 • kad je oglas u suprotnosti s Pravilima oglašavanja ili pravilima korištenja Platforme
 • kad se oglasom krši članak 6.13, 6.15 i 6.16 ovih Uvjeta korištenja
 • kad opis ili naslov oglasa sadrže posebne grafičke znakove ili obrađene fotografije, tag- ove (riječi za pretragu) i drugi sadržaj koji nije u vezi sa predmetom oglašavanja (citati, dijelovi pjesmama, kodovi, i drugo);

10. Digital Marketplaces zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

11. Digital Marketplaces neće modificirati inicijalnu cijenu artikla, lokaciju, kontakt podatke i opise za objavljeni oglas, osim u slučaju tehničkih grešaka o čemu će Digital Marketplaces obavijestiti Korisnika.

12. Digital Marketplaces će nakon izvršene modifikacije obavijestiti Korisnika o izvršenim promjenama elektronski, putem e-maila.

13. Cjelokupan Korisnički sadržaj se nepovratno briše iz baza podataka platforme i Digital Marketplaces-a nakon brisanja Računa u skladu sa ovim Uvjetima korištenja. U skladu sa zakonom i propisima, Digital Marketplaces će nakon brisanja Računa, sadržaj Računa i podatke Korisnika čuvati do 30 dana, nakon čega se gore navedeni podaci nepovratno brišu.

9. Ograničenje odgovornosti i naknada štete

1. Korisnik koristi platformu na vlastitu odgovornost. Prava i usluge na platformi ostvaruje prema principu „viđenog“ , bez garancija ili izjava, izričitih ili impliciranih.

2. Digital Marketplaces ne daje garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući bez ograničenja garancije podobnosti za određenu namjenu, garancije koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu točnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru platforme.

3. Digital Marketplaces ne garantira neprekidno funkcioniranje Platforme bez grešaka, niti uklanjanje nedostataka, te zaštitu računalnih virusa i drugih štetnih komponenti.

4. Digital Marketplaces zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmjeniti, ažurirati, privremeno ili trajno obustaviti ili ograničiti pristup određenim funkcionalnostima ili dijelovima platforme uz obavijest Korisniku na samoj Platformi i uz isključenje odgovornosti po bilo kojoj osnovi.

5. Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir proizvoda i usluga za postizanje predviđenih rezultate, kao i za instaliranje, korištenje tih proizvoda i usluga i time dobivenih rezultata.

6. Korisnik izričito potvrđuje kako razumije i prihvaća da Digital Marketplaces ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale uslijed gubitka profita, poslovne prilike, korištenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obaviješten o mogućnosti nastanka takvih šteta ili je trebao znati kako mogućnost postoji ili proistječe iz:

 • (i) korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja platforme iz bilo kog razloga;
 • (ii) iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobivenih, odnosno pruženih, ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko platforme;
 • (iii) neovlaštenog pristupa ili izmjena prijenosa ili podataka Korisnika;
 • (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču platforme.

7. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu „Sadržaj“) objavljen na Platformi, prenesen preko Platforme ili povezan elektroničkom poveznicom(Linkom) sa Platforme, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Digital Marketplaces ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Digital Marketplaces od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Digital Marketplaces-u svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz Sadržaj dostavljen od korisnika.

8. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika i Digital Marketplaces-a (zbog istinitosti podataka o Korisniku, sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Platforma nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

9. Digital Marketplaces neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu štetu u iznosu većem od iznosa koji je Korisnik platio Digital Marketplaces-u za korištenje DEALio platforme, unutar perioda od tri (3) mjeseca prije nastanka štete.

10. Ostale odredbe

1. Na teritoriju Republike Hrvatske, Platformom upravlja Digital Marketplaces. Korisnici koji pristupaju Platformi sa lokacija izvan Republike Hrvatske čine to na vlastitu odgovornost i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

2. Propust Digital Marketplaces-a kod primjene Uvjeta korištenja se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava na osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način utjecati na pravo dalje primjene svake od tih odredbi.

3. Izričito odricanje od prava Digital Marketplaces-a po osnovu odredbi, uvjeta ili zahtjeva ovih Uvjeta korištenja neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uvjeta ili zahtjeva.

4. Ukoliko se neka od odredbi ovog Ugovora iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimjenjivom, ona će biti izmijenjena u onoj mjeri koliko je to potrebno da bi postala primjenljiva, a da pri tom ne utječe na namjeru ugovornih strana. Ostatak ovih Uvjeta korištenja je i dalje na snazi.

5. Ako se utvrdi da takva odredba ne može biti izmijenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uvjeta i neće imati nikakav utjecaj na valjanost i primjenljivost ostalih odredbi

11. Izmjene Uvjeta korištenja

1. Digital Marketplaces zadržava pravo po vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti, revidirati, ažurirati, izmjeniti, dopuniti ili izbrisati određene odredbe ovih Uvjeta korištenja.

2. Ako Digital Marketplaces izmjeni Uvjete korištenja, u obvezi je objaviti Uvjete korištenja i obavijestiti Korisnika o promjeni.

3. Ako Korisnik ne prihvati izmijenjene ili nove Uvjete korištenja koji su stupile na snagu, bit će onemogućen u daljnjem korištenu svog Račun na Platformi sve dok se sa istim ne suglasi, što može učiniti najkasnije u roku od 120 dana.

4. U slučaju da Korisnik ne prihvati izmijenjene ili nove Uvjete korištenja ili u slučaju da korisnik ne pristupa i ne koristi prethodno registriran Račun u razdoblju dužem od 120 dana od posljednje zabilježene aktivnosti, osobni podaci Korisnika bit će obrisani na njegov zahtjev..

12. Završne odredbe

1. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 20. veljače 2024.

2. Mjerodavno pravo je hrvatsko pravo.

3. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Podaci o društvu koje je vlasnik i upravlja Platformom:

DIGITAL MARKETPLACES d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081489201, OIB 51686402063 Temelji kapital od 3.000,00 eura uplaćen je u cijelosti